تماس با ما

جزئیات حقوق و مزایای سال 99مصوبه شورای عالی کار دراجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد سال ۹۹ درخصوص اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیر سال ۱۳۹۹ و بخشنامه های تبعی آن توسط وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ابلاغ شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار به شرح زیر می باشد.

1.با جابجایی مبلغ روزانه 25000 (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال 1399 موافقت شد.

بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 1399روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 1399 به میزان روزانه 15درصد آخرین مزد سال 13۹8 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال 1399با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (1) کمتر شود.

2.به کارگرانی که از اول تیرماه سال 1399دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 33333 (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- از اول تیرماه سال 1399پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" صورت می گیرد.

تبصره2 - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 - بر اساس مصوبه مورخ 1399/1/20 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال 1399همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک¬سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3.سایر مفاد بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ1399/1/26 کماکان به قوت خود باقی است .

دانلود متن کامل بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1399 اصلاحیه تیر ماه به انضمام جداول و پیوست‌ها.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1399


شرح سال ۹۸ - ریال سال ۹9 - ریال
مزد شغل روزانه 505٬627 636٬809
پایه حقوق 15٬168٬810 19٬104٬270
پایه سنوات روزانه 23٬333 33٬333
حق بن و خواروبار 1٬900٬000 4٬000٬000
حق مسکن 1٬000٬000 3٬000٬000
حق اولاد برای هر فرزند 1٬516٬881 1٬910٬427
عیدی و پاداش سالانه 30٬337٬620 38٬208٬540
سنوات خدمت سالیانه 15٬168٬810 19٬104٬270