نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۲۳نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۲۹نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۳۲نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۴۲نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۵۵نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۶۸نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۷۹نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۸۴نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۳.۹۴نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۴.۰۰نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا نگارش ۴.17 *جدید*