تماس با مانحوه محاسبه مالیات حقوق

نحوه محاسبه مالیات حقوق

طبق ماده 84 قانون مالیات های مستقیم همه ساله میزان معافیت های مالیاتی تغییر می یابد و این تغییر موجب در روند محاسبه ...


حقوق و مزایا سال 1402

حقوق و مزایا سال 1402

شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه پس از بحث و بررسی حداقل مزد ...


آموزش انتقال کارکرد از دستگاه حضور غیاب به نرم افزار حقوق و دستمزد توسکا

انتقال کارکرد از فایل اکسل به نرم افزار حقوق و دستمزد

به منظور انتقال اطلاعات از فایل اکسل، نرم افزار های قدیمی، یا خروجی های ارائه شده توسط دستگاه های حضور و غیاب نرم حقوق ...